Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Vakantie en feestdagen 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023  t/m 5 januari 2024
Carnaval/voorjaar 12 februari 2024 t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024    
Meivakantie (incl. Hemelvaart)   29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024    
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024

 

Alle leerlingen vrij 2023-2024

i.v.m. studiedag medewerkers. 

Maandag 25 september 2023
Woensdag  8 november 2023
Woensdag 6 december 2023 alleen voor so leerlingen
Vrijdag  19 januari 2024 alleen voor vso leerlingen
Donderdag 1 februari 2024
Dinsdag 2 april 2024
Vrijdag 21 juni 2024
Vrijdag 5 juli 2024

 

 

 

Schooltijden

So

Maandag van 8:30 uur tot 14:15 uur
Dinsdag van 8:30 uur tot 14:15 uur
Woensdag van 8:30 uur tot 14:15 uur
Donderdag van 8:30 uur tot 14:15 uur
Vrijdag van 8:30 uur tot 12:45 uur

Vso

Maandag van 8:30 uur tot 14:25 uur
Dinsdag van 8:30 uur tot 14:25 uur
Woensdag van 8:30 uur tot 14:25 uur
Donderdag van 8:30 uur tot 14:25 uur
Vrijdag van 8:30 uur tot 14:25 uur

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.

Meldingen- en klachtenprocedure


We streven ernaar om meldingen (incidenten, voorval of probleem) en klachten zo veel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.  

U wilt een melding doen? 
Dan kunt u dit met de intern contactpersoon bespreken. Wanneer nodig zal deze persoon u doorverwijzen naar een locatieleider, regiodirecteur of de externe vertrouwenspersoon. Hieronder vindt u de contactgegevens van de interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon. 

Intern contactpersoon
Ans Greveling a.greveling@puntspeciaal.nl 
Sharon Vierboom s.vierboom@puntspeciaal.nl

U wilt een formele klacht indienen?
Als u een formele klacht wil indienen, kijk dan in het stroomschema melding- en klachtenregeling welke stappen u kunt nemen, klik hier link

Externe vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Bij Punt Speciaal werken we met het expertisecentrum Vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs. Onze vertrouwenspersonen zijn: Eefje van Antwerpen en Annelies de Waal. Zij begeleiden het proces rondom een melding of een klacht en eventueel ook bij het aangifte doen bij politie of justitie. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.  

Eefje van Antwerpen
06-28636387 
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06-33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Punt Speciaal is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
We proberen altijd intern meldingen of klachten op te lossen.In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is. Hij draagt geen oplossing aan, maar helpt om tot een oplossing te komen. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur zelf geen aangifte, maar zal wel aangeven wanneer dit mogelijk of zelfs verplicht is. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht. 

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie; 
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten); 
  • discriminatie en radicalisering. 

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) bereikbaar op het telefoonnummer: 0900 111 3 111. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

info@mikadoschool.nl

Afwezigheidsmeldingen

De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd.

Als uw kind ziek is of om een andere geoorloofde reden niet naar school kan, kunt u dit doorgeven via Social Schools of telefonisch tussen 8.00 en 9.30 uur op telefoonnummer 0485 511113. Uw kind moet voor 8.30 uur afgemeld worden. 

Let op: bij een ziekmelding hoort ook altijd een betermelding!

Andere reden afwezigheid. 

Ouders kunnen buitengewoon verlof of extra vakantie aanvragen door hiervoor een formulier in te vullen en in te dienen bij de directie. Dit formulier kunt u bij het secretariaat ophalen. 

Er zijn een aantal redenen waarvoor ouders/verzorgers verlof aan kunnen vragen. Dit moet tijdig (minimaal twee dagen voorafgaand aan het verlof) schriftelijk gebeuren en gericht zijn aan de directie.