Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Leeropbrengsten 2022-2023 

Jaarlijks worden de leeropbrengsten in kaart gebracht. Met deze leeropbrengsten meten wij de onderwijskwaliteit op van Mikado. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen het streefniveau van de leerroute behaald. 

Vakgebieden so vso
Sociaal emotioneel 59% 43%
Leren leren/voorbereiding dagbesteding en arbeid 76% 51%
Mondelinge taal 91% 57%
Lezen 78% 65%
Rekenen 74% 72%
Spelling 92% 72%

In jaarplan 2022 zijn een aantal interventies opgenomen, gericht op aanpassing in didactiek of aanbod.  

  • Sociaalemotionele ontwikkeling 

Er is volop aandacht voor de-escalerend, oplossingsgericht en traumasensitief (dot) werken. Hiervoor worden nieuwe instrumenten onderzocht en geïmplementeerd. Zo wordt beter inzichtelijk wat het sociaalemotionele functioneringsniveau van de leerling is. Bij de onderwijs zorgarrangement (oza)-klassen wordt een instrument geïmplementeerd om de zelfregulatie van leerlingen in kaart te brengen. Vervolgens worden handelingsadviezen geformuleerd en in praktijk uitgevoerd. 

Er zijn twee studenten die samen met de werkgroep sociaalemotionele ontwikkeling (seo) onderzoek verrichten naar een passende methodiek met een doorgaande lijn vanuit het so naar het vso. 

  • Leren leren (afdeling so) en voorbereiding op dagbesteding/arbeid (afdeling vso)

De visie van Punt Speciaal wordt binnen Mikado uitgedragen en resulteert in een meer praktisch aanbod voor onze leerlingen, het verruimen van hun (zelf)redzaamheid en het trainen van werknemersvaardigheden. Leerlingen uit het vso gaan aan de slag met hun eigen portfolio waardoor meer eigenaarschap wordt gerealiseerd. Verder wordt het werken met de ‘doelenpas’ weer opgepakt, waarop enkele persoonlijke leerdoelen centraal staan voor de individuele leerling. De leerling neemt deze mee naar praktijkvakken, leren op locatie en stage. 

  • Mondelinge taal 

Er wordt flink ingezet om de taal en spraakontwikkeling verder te bevorderen middels nieuwe materialen en methodieken (zoals Lotte en Max). 

  • Rekenen 

De werkgroep rekenen heeft een passende rekenmethode onderzocht waarbij een doorgaande leerlijn ontstaat tussen het so en het vso. Er is gekozen voor SemSom, waarmee de aanvankelijke rekenvaardigheden worden ingeoefend in het so en de aanvangsfase van het vso.  

  • Lezen (technisch en begrijpend) 

De werkgroep schriftelijke taal heeft de methode veilig Leren Lezen, Kim versie aangeschaft en geïmplementeerd binnen het so. Hiermee worden de aanvankelijke leesvaardigheden ingeoefend in het so en de aanvangsfase van het vso. 

  • Spelling 

De methode Spelling langs de lijn wordt goed ingezet, met extra inzet van Gynzy.