Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door aan te sluiten bij het niveau van de leerling. We dagen de leerling uit om door te groeien vanuit de zone van naaste ontwikkeling van zijn/haar niveau. Niets anders dus dan in het reguliere onderwijs. Alleen ontwikkelen onze leerlingen zich in een ander tempo en vaak minder harmonisch. Ook hebben ze er meer ondersteuning bij nodig.

In ons onderwijsaanbod staan zelfredzaamheid, sociaal en emotioneel leren, mondelinge taal en burgerschap centraal. We werken toekomstgericht met al onze leerlingen. Leerlingen worden begeleid om de einddoelen te behalen. Daar waar mogelijk stimuleren we zoveel mogelijk eigenaarschap. 

We gebruiken op alle scholen het landelijk doelgroepenmodel waarin we het niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de leerling in kaart brengen en van daaruit de uitstroombestemming bepalen. Ook hierbij kijken we naar de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. 

Toekomstgericht

Toekomstgericht speciaal onderwijs

Op onze school werken we al met het jonge kind toekomstgericht. Ons lesaanbod is erop gericht dat kinderen zo breed mogelijk opgeleid worden. Zo kunnen zij in de toekomst een keuze maken die is gebaseerd op hun eigen interesses en mogelijkheden.

Hierbij ligt de nadruk op de vakken sociaalemotionele ontwikkeling, leren leren, praktische redzaamheid, zelfstandigheid, communicatie, lezen, rekenen, schriftelijke taal, burgerschap, wereldoriëntatie en seksuele relationele vorming.

Toekomstgericht vso
Ter voorbereiding op arbeid of dagbesteding, werken we met onze leerlingen toe naar de uitstroombestemmingen. Hiervoor leren zij binnen verschillende situaties om te gaan met verschillende mensen en factoren binnen werk-gerelateerde concepten.

Vanaf 16 jaar onderzoeken we gezamenlijk de arbeidsinteresses en gaan we hierover in gesprek met de leerling en zijn/haar ouders. Het gaat dan over de toekomst van leerling en de uitstroommogelijkheden komen aan bod.

Interne stage
Leerlingen voeren praktische vaardigheden uit in en om het schoolgebouw. Zij begeven zich in een veilige leeromgeving onder begeleiding van vertrouwde gezichten.

Leren op locatie (lol)
Leren op Locatie is de stap tussen interne en externe stage. Leerlingen doen een groepsgewijze stage op een externe locatie en voeren daar praktische werkzaamheden uit. Zij worden daar begeleid door medewerkers van hun eigen school en bevinden zich ondertussen midden in de maatschappij.

Externe stage
Leerlingen gaan individueel, dus zonder begeleiding vanuit school, naar een (leer)bedrijf. De stagecoördinator is hierbij ondersteunend op afstand.

Onderwijs op locatie (ool)
Leerlingen volgen onderwijs op een andere locatie. Bijvoorbeeld de groenopleiding op Werkenrode School, een ingekocht certificeringstraject bij een praktijkonderwijsinstelling, een kookles in de keuken van een restaurant in de buurt waar een schoolmedewerker instructies geeft, enzovoorts.

Bekijk ook een ons Foooocus-concept, dit is geschikt voor onze leerlingen die uitstromen naar arbeidmatige dagbesteding/beschut werk en arbeid. 

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal onderwijsgroep.

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs op onze school omdat zij een grotere mate van ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. Dat houdt in dat we kleinere groepsgroottes hanteren, meer ondersteuning in de klas inzetten en extra expertise in school hebben. Denk aan therapeutische diensten zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in zijn basisondersteuning aanbiedt, kan er gekozen worden voor de inzet van zorg binnen onderwijs (zbo). Er zijn meerdere zorgaanbieders waaruit ouders kunnen kiezen. 

“Leren van en met elkaar,”

aldus internbegeleider van Punt Speciaal onderwijsgroep.

Leeropbrengsten 2022-2023 

Jaarlijks worden de leeropbrengsten in kaart gebracht. Met deze leeropbrengsten meten wij de onderwijskwaliteit op van Mikado. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen het streefniveau van de leerroute behaald. 

 
Vakgebieden so vso
Sociaal emotioneel 59% 43%
Leren leren/voorbereiding dagbesteding en arbeid 76% 51%
Mondelinge taal 91% 57%
Lezen 78% 65%
Rekenen 74% 72%
Spelling 92% 72%

Hoe bereiken we deze doelen? 

Vanuit het meerjarenbeleidsplan, Richtpunt, wordt een schoolplan geschreven en dit plan wordt in 4 jaren verdeeld. Hieruit wordt ieder schooljaar een jaarplan samengesteld. In het jaarplan staat vermeld welke doelen we binnen een schooljaar willen behalen, hoe we dat willen doen en wanneer. We bekijken regelmatig of we op koers zitten. Zo niet, dan bespreken we wat we moeten bijstellen. Daarnaast is er na een half jaar een tussenevaluatie en aan het eind van het jaar eindeveluatie waar we gezamelijk het jaarplan evaluaeren en het nieuwe jaarplan creëren. 

Grote ontwikkelpunten schoolplan 2022-2026 

Onderwijskundig beleid 

  • We leveren kwalitatief goed onderwijs. Hierbij zetten we extra in op burgerschap, sociaal emotionele ontwikkeling (seo) en creatieve vakken. 

  • We bieden vraag gestuurd onderwijs en individuele maatwerk trajecten richting uitstroombestemming, waarbij we de uitgangspunten van de visie vorm geven. 

Personeelsbeleid 

  • Onze medewerkers werken volgens een eenduidige aanpak op een professionele manier waarbij de DOT-houding als basis fungeert om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Voor nieuwe medewerkers maken we gebruik van het inwerkbeleid van afdeling personeel en organisatie. Daarnaast worden onze medewerkers geschoold in digitale geletterdheid. 

  • Medewerkers voelen zich veilig en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De middelen feedback en intervisie volgens stichting LeerKRACHT zijn onder andere middelen om dit te bereiken. 

Stelsel van kwaliteitszorg 

  • We hebben een vloeiende doorgaande lijn van so naar vso. Daarnaast werken we ook aan een vloeiende doorgaande lijn van vso naar Foooocus. Hierbij zijn de vakgebieden seo en leren leren/voorbereiding op dagbesteding arbeid leidend. Het uitgangspunt eigenaarschap staat hier centraal. 

  • Implementatie en monitoring van de rekenmethode. 

Organisatiebeleid 

  • Samen met ouders, leerling en partners werken we aan inclusiviteit gericht op de toekomst van de leerling. En zijn tevens zichtbaar naar buiten. 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

In dit document staat hoe wij ondersteuning aan onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt tevens de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven.   

Klik hier om het document te openen.