Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door aan te sluiten bij het niveau van de leerling. We dagen de leerling uit om door te groeien vanuit de zone van naaste ontwikkeling van zijn/haar niveau. Niets anders dus dan in het reguliere onderwijs. Alleen ontwikkelen onze leerlingen zich in een ander tempo en vaak minder harmonisch. Ook hebben ze er meer ondersteuning bij nodig.

In ons onderwijsaanbod staan zelfredzaamheid, sociaal en emotioneel leren, mondelinge taal en burgerschap centraal. We werken toekomstgericht met al onze leerlingen. Leerlingen worden begeleid om de einddoelen te behalen. Daar waar mogelijk stimuleren we zoveel mogelijk eigenaarschap. 

We gebruiken op alle scholen het landelijk doelgroepenmodel waarin we het niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de leerling in kaart brengen en van daaruit de uitstroombestemming bepalen. Ook hierbij kijken we naar de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. 

Toekomstgericht

Toekomstgericht speciaal onderwijs

Op onze school werken we al met het jonge kind toekomstgericht. Ons lesaanbod is erop gericht dat kinderen zo breed mogelijk opgeleid worden. Zo kunnen zij in de toekomst een keuze maken die is gebaseerd op hun eigen interesses en mogelijkheden.

Hierbij ligt de nadruk op de vakken sociaalemotionele ontwikkeling, leren leren, praktische redzaamheid, zelfstandigheid, communicatie, lezen, rekenen, schriftelijke taal, burgerschap, wereldoriëntatie en seksuele relationele vorming.

Toekomstgericht vso
Ter voorbereiding op arbeid of dagbesteding, werken we met onze leerlingen toe naar de uitstroombestemmingen. Hiervoor leren zij binnen verschillende situaties om te gaan met verschillende mensen en factoren binnen werk-gerelateerde concepten.

Vanaf 16 jaar onderzoeken we gezamenlijk de arbeidsinteresses en gaan we hierover in gesprek met de leerling en zijn/haar ouders. Het gaat dan over de toekomst van leerling en de uitstroommogelijkheden komen aan bod.

Interne stage
Leerlingen voeren praktische vaardigheden uit in en om het schoolgebouw. Zij begeven zich in een veilige leeromgeving onder begeleiding van vertrouwde gezichten.

Leren op locatie (lol)
Leren op Locatie is de stap tussen interne en externe stage. Leerlingen doen een groepsgewijze stage op een externe locatie en voeren daar praktische werkzaamheden uit. Zij worden daar begeleid door medewerkers van hun eigen school en bevinden zich ondertussen midden in de maatschappij.

Externe stage
Leerlingen gaan individueel, dus zonder begeleiding vanuit school, naar een (leer)bedrijf. De stagecoördinator is hierbij ondersteunend op afstand.

Onderwijs op locatie (ool)
Leerlingen volgen onderwijs op een andere locatie. Bijvoorbeeld de groenopleiding op Werkenrode School, een ingekocht certificeringstraject bij een praktijkonderwijsinstelling, een kookles in de keuken van een restaurant in de buurt waar een schoolmedewerker instructies geeft, enzovoorts.

Bekijk ook een ons Foooocus-concept, dit is geschikt voor onze leerlingen die uitstromen naar arbeid.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs op onze school omdat zij een grotere mate van ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. Dat houdt in dat we kleinere groepsgroottes hanteren, meer ondersteuning in de klas inzetten en extra expertise in school hebben. Denk aan therapeutische diensten zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in zijn basisondersteuning aanbiedt, kan er gekozen worden voor de inzet van zorg binnen onderwijs (zbo). Er zijn meerdere zorgaanbieders waaruit ouders kunnen kiezen. 

“Leren van en met elkaar,”

aldus internbegeleider van Punt Speciaal.

Leeropbrengsten 2021-2022 

Jaarlijks worden hier de leeropbrengsten in kaart gebracht. Met deze leeropbrengsten meten wij het onderwijskwaliteit op so-vso Mikado. De leeropbrengsten zijn gericht op leerresultaten van de volgende leergebieden: 

 • Sociaalemotionele ontwikkeling 
 • Leren leren (afdeling so) en voorbereiding op dagbesteding/arbeid (afdeling vso)
 • Mondelinge taal 
 • Rekenen 
 • Lezen (technisch en begrijpend) 
 • Spelling 

In het jaarplan 2022 zijn een aantal interventies opgenomen, gericht op aanpassing in didactiek of aanbod.  

 • Sociaalemotionele ontwikkeling 

Er is volop aandacht voor de-escalerend, oplossingsgericht en traumasensitief (dot) werken. Hiervoor worden nieuwe instrumenten onderzocht en geïmplementeerd. Zo wordt beter inzichtelijk wat het sociaalemotionele functioneringsniveau van de leerling is. Bij de onderwijs zorg arrangement (oza)-klassen wordt een instrument geïmplementeerd om de zelfregulatie van leerlingen in kaart te brengen. Vervolgens worden handelingsadviezen geformuleerd en in praktijk uitgevoerd. 

Er zijn twee studenten die samen met de werkgroep sociaalemotionele ontwikkeling (seo) onderzoek verrichten naar een passende methodiek met een doorgaande lijn vanuit het so naar het vso. 

 • Leren leren (afdeling so) en voorbereiding op dagbesteding/arbeid (afdeling vso)

De visie van Punt Speciaal wordt binnen so-vso Mikado uitgedragen en resulteert in meer praktisch aanbod voor onze leerlingen, het verruimen van hun (zelf)redzaamheid en het trainen van werknemersvaardigheden. Leerlingen uit het vso gaan aan de slag met hun eigen portfolio, waardoor meer eigenaarschap wordt gerealiseerd. Verder wordt het werken met de ‘doelenpas’ weer opgepakt, waarop enkele persoonlijke leerdoelen centraal staan voor de individuele leerling die deze meeneemt naar praktijkvakken, leren op locatie en stage. 

 • Mondelinge taal 

Er wordt flink ingezet om de taal en spraakontwikkeling verder te bevorderen middels het aanschaffen van nieuwe materialen en methodieken (zoals Lotte en Max). 

 • Rekenen 

De werkgroep rekenen heeft onderzoek verricht naar een passende rekenmethode gericht, waarbij een doorgaande leerlijn ontstaat tussen het so en het vso. Er is gekozen voor SemSom, waarmee de aanvankelijke rekenvaardigheden worden ingeoefend in het so en de aanvangsfase van het vso.  

 • Lezen (technisch en begrijpend) 

De werkgroep schriftelijke taal heeft de methode veilig Leren Lezen, Kim versie aangeschaft en geïmplementeerd binnen het so. Hiermee worden de aanvankelijke leesvaardigheden ingeoefend in het so en de aanvangsfase van het vso. 

 • Spelling 

De methode Spelling langs de lijn wordt goed ingezet, met extra inzet van Gynzy. 

Schoolondersteuningsprofiel 

In dit document staat hoe wij ondersteuning aan onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt tevens de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven.   

Klik hier om het document te openen.